Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Pár slov o projektu

Ve školním roce 2021/2022 začíná již 3. ročníku úspěšného projektu „Celá škola čte“, který je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím moderních technologií.

Existuje řada edukačních a na prevenci čtenářských obtíží zaměřených programů. V naší škole jsme se rozhodli využít moderní technologie pro podporu oblasti, kterou jsme doposud byli zvyklí rozvíjet spíše klasickým způsobem, pomocí tužky a papíru.

Každá třída má svou čtenářskou nástěnku vytvořenou v aplikaci Padlet, do které žáci po celý rok zapisují přečtené knihy pomocí příspěvků.

Každý žák obdrží na začátku školního roku letáček se základními informacemi o projektu. Pravidla zůstávají vesměs stejná, každý rok se však snažíme přidat nějakou novinku. Letos je tou novinkou focení knih 📷📚.

Průběžné výsledky a nástěnky tříd

Graf s finálními výsledky

Nástěnky tříd

Odpočívají a připravují se na 4. ročník projektu 👍

 

Speciální úkoly

Každý příspěvek na nástěnce by měl obsahovat tzv. speciální úkol. Ten vybírá buď učitel anebo je volba ponechána na samotných žácích. Příklady speciálních úkolů rozdělených podle 1. a 2. stupně najdete níže.

 1. stupeň

 • Jak se jmenuje hlavní postava knihy a kde se příběh odehrává?
 • Proč tě knížka baví?
 • Co tě v knize rozesmálo?
 • Jaký bys dal(a) dárek hlavní postavě a proč?
 • Které postavě bys svěřil(a) své tajemství a proč?
 • Kterou postavu by sis vybral(a) jako kamaráda a proč?
 • Máš něco podobného s nějakou postavou z knihy?
 • Líbily se ti ilustrace v knize? Jaké nejvíce a proč?

 

 2. stupeň

 • Připomíná ti některá z postav lidi, které znáš? Čím?
 • Jaké jsou vztahy mezi postavami? (kdo koho nesnáší, miluje…)
 • V čem se odlišuješ od hlavní postavy a v čem se jí podobáš?
 • Uvažuj o tom, z čeho by tvá postava mohla mít strach a proč.
 • Co jsem se naučil z chování a jednání postav? V čem s nimi nesouhlasím?
 • Vyber si v příběhu nějakou problémovou situaci. Jak by se jí dalo předejít?
 • Vyber z knihy 3 scény, které byly podle Tebe v příběhu nejdůležitější, a stručně je zapiš.
 • Vymysli alternativní závěr knihy a stručně ho popiš.

Cíle projektu

 • Vzbudit u žáků zájem o literaturu a rozvíjet u nich kladný postoj ke čtenářství.
 • Motivovat žáky k práci s textem nejen v rámci vyučování, ale také během jejich volného času, a to prostřednictvím moderních technologií v technicky zajímavém prostředí aplikace Padlet.
 • Rozvíjet u žáků mimo jiné složku čtenářské gramotnosti týkající se sdílení – vyjadřování svých bezprostředních reakcí na četbu, sdílení svých prožitků, porozumívání a pochopení s dalšími čtenáři
 • Podpořit vzájemné doporučování četby, zejména mezi vrstevníky, což bývá hlavní faktor při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec.

Pravidla projektu

 • Na nástěnky se přidávají knihy přečtené od 1. září 2021.
 • V projektu se počítají pouze beletristické knihy (tzn. mají děj a postavy). Nepočítají se knihy naučné (např. encyklopedie) ani sbírky básní.
 • V projektu se počítají komiksy a audioknihy – Příspěvek musí splňovat obecná kritéria.
 • 1. ročník tvoří speciální kategorii, které je uznávána i poezie.
 • Počet stran se určuje podle tištěné verze knihy. Pokud žák čte knihu v elektronické podobě, určí se počet stránek například podle seznamu knih na webových stránkách databazeknih.cz.
 • Obsahuje-li příspěvek žáka pravopisné či jiné chyby, před schválením příspěvku vyzve žáka k opravě. Stejně tak, pokud v příspěvku chybí některá z povinných částí. Až po nápravě učitel daný příspěvek schválí.
 • Počet přečtených stran se převádí na body podle třídy, v jaké se žák nachází, následujícím způsobem:
 • 1. ročník – počet stran: 1,75 = počet bodů
 • 2. ročník – počet stran: 2 = počet bodů
 • 3. ročník – počet stran: 3 = počet bodů
 • 4. ročník – počet stran: 4 = počet bodů
 • 5. ročník – počet stran: 5 = počet bodů
 • 6. ročník – počet stran: 6 = počet bodů
 • 7. ročník – počet stran: 7 = počet bodů
 • 8. ročník – počet stran: 8 = počet bodů
 • 9. ročník – počet stran: 9 = počet bodů

Příklad převodu stran na body:

Žák 3. ročníku přečte knihu o celkovém počtu 95 stran

 • 95:3=31,666 ≐32 Žák obdrží 32 bodů

Žák 8. ročníku přečte knihu o celkovém počtu 243 stran

 • 243:8=30,375 ≐ 30 Žák obdrží 30 bodů
 • Pokud se prokáže, že žák na nástěnku zapsal knihu, kterou nečetl, učitel tuto knihu smaže z nástěnky a oznámí podvod koordinátorce projektu. Ta následně dané třídě odečte 40 bodů

Archiv

3. ročník – školní rok 2021/2022

Konečné výsledky k nahlédnutí zde.

Vítězové:

2. ročník – školní rok 2020/2021

Konečné výsledky k nahlédnutí zde.

Vítězové:

 • Kategorie – Největší čtenář(ka) 1. stupně: Sofie Kintzlová z 5. A
 • Kategorie – Největší čtenář(ka) 2. stupně: Leontýna Maurerová z 9. B
 • Kategorie – Čtenářská třída roku: 5. A

1. ročník – školní rok 2019/2020

Konečné výsledky k nahlédnutí zde.

Vítězové:

 • Kategorie – Největší čtenář(ka) 1. stupně: Sofie Kintzlová ze třídy 4. A
 • Kategorie – Největší čtenář(ka) 2. stupně: Leontýna Maurerová ze třídy 8. B
 • Kategorie – Čtenářská třída roku: Třída 3. A

Zajímavá čísla:

 • 202 333 – Celkový počet stran přečtených žáky během projektu.
 • 1 124 – Celkový počet knih přečtených žáky během projektu.
 • 23 388 – Tolik stran přečetli žáci vítězné třídy 3. A.
 • 204 – Tolik knih přečetli žáci vítězné třídy 3. A.

Základní škola T. G. Masaryka © 2022 | Prohlášení o přístupnosti

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.