Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Pár slov o projektu

Ve školním roce 2021/2022 začíná již 3. ročníku úspěšného projektu „Celá škola čte“, který je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím moderních technologií.

Existuje řada edukačních a na prevenci čtenářských obtíží zaměřených programů. V naší škole jsme se rozhodli využít moderní technologie pro podporu oblasti, kterou jsme doposud byli zvyklí rozvíjet spíše klasickým způsobem, pomocí tužky a papíru.

Každá třída má svou čtenářskou nástěnku vytvořenou v aplikaci Padlet, do které žáci po celý rok zapisují přečtené knihy pomocí příspěvků.

Každý žák obdrží na začátku školního roku letáček se základními informacemi o projektu. Pravidla zůstávají vesměs stejná, každý rok se však snažíme přidat nějakou novinku. Letos je tou novinkou focení knih 📷📚.

Průběžné výsledky a nástěnky tříd

Speciální úkoly

Každý příspěvek na nástěnce by měl obsahovat tzv. speciální úkol. Ten vybírá buď učitel anebo je volba ponechána na samotných žácích. Příklady speciálních úkolů rozdělených podle 1. a 2. stupně najdete níže.

 1. stupeň

 • Jak se jmenuje hlavní postava knihy a kde se příběh odehrává?
 • Proč tě knížka baví?
 • Co tě v knize rozesmálo?
 • Jaký bys dal(a) dárek hlavní postavě a proč?
 • Které postavě bys svěřil(a) své tajemství a proč?
 • Kterou postavu by sis vybral(a) jako kamaráda a proč?
 • Máš něco podobného s nějakou postavou z knihy?
 • Líbily se ti ilustrace v knize? Jaké nejvíce a proč?

 

 2. stupeň

 • Připomíná ti některá z postav lidi, které znáš? Čím?
 • Jaké jsou vztahy mezi postavami? (kdo koho nesnáší, miluje…)
 • V čem se odlišuješ od hlavní postavy a v čem se jí podobáš?
 • Uvažuj o tom, z čeho by tvá postava mohla mít strach a proč.
 • Co jsem se naučil z chování a jednání postav? V čem s nimi nesouhlasím?
 • Vyber si v příběhu nějakou problémovou situaci. Jak by se jí dalo předejít?
 • Vyber z knihy 3 scény, které byly podle Tebe v příběhu nejdůležitější, a stručně je zapiš.
 • Vymysli alternativní závěr knihy a stručně ho popiš.

Cíle projektu

 • Vzbudit u žáků zájem o literaturu a rozvíjet u nich kladný postoj ke čtenářství.
 • Motivovat žáky k práci s textem nejen v rámci vyučování, ale také během jejich volného času, a to prostřednictvím moderních technologií v technicky zajímavém prostředí aplikace Padlet.
 • Rozvíjet u žáků mimo jiné složku čtenářské gramotnosti týkající se sdílení – vyjadřování svých bezprostředních reakcí na četbu, sdílení svých prožitků, porozumívání a pochopení s dalšími čtenáři
 • Podpořit vzájemné doporučování četby, zejména mezi vrstevníky, což bývá hlavní faktor při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec.

Pravidla projektu

 • Na nástěnky se přidávají knihy přečtené od 1. září 2021.
 • V projektu se počítají pouze beletristické knihy (tzn. mají děj a postavy). Nepočítají se knihy naučné (např. encyklopedie) ani sbírky básní.
 • V projektu se počítají komiksy a audioknihy – Příspěvek musí splňovat obecná kritéria.
 • 1. ročník tvoří speciální kategorii, které je uznávána i poezie.
 • Počet stran se určuje podle tištěné verze knihy. Pokud žák čte knihu v elektronické podobě, určí se počet stránek například podle seznamu knih na webových stránkách databazeknih.cz.
 • Obsahuje-li příspěvek žáka pravopisné či jiné chyby, před schválením příspěvku vyzve žáka k opravě. Stejně tak, pokud v příspěvku chybí některá z povinných částí. Až po nápravě učitel daný příspěvek schválí.
 • Počet přečtených stran se převádí na body podle třídy, v jaké se žák nachází, následujícím způsobem:
 • 1. ročník – počet stran: 1,75 = počet bodů
 • 2. ročník – počet stran: 2 = počet bodů
 • 3. ročník – počet stran: 3 = počet bodů
 • 4. ročník – počet stran: 4 = počet bodů
 • 5. ročník – počet stran: 5 = počet bodů
 • 6. ročník – počet stran: 6 = počet bodů
 • 7. ročník – počet stran: 7 = počet bodů
 • 8. ročník – počet stran: 8 = počet bodů
 • 9. ročník – počet stran: 9 = počet bodů

Příklad převodu stran na body:

Žák 3. ročníku přečte knihu o celkovém počtu 95 stran

 • 95:3=31,666 ≐32 Žák obdrží 32 bodů

Žák 8. ročníku přečte knihu o celkovém počtu 243 stran

 • 243:8=30,375 ≐ 30 Žák obdrží 30 bodů
 • Pokud se prokáže, že žák na nástěnku zapsal knihu, kterou nečetl, učitel tuto knihu smaže z nástěnky a oznámí podvod koordinátorce projektu. Ta následně dané třídě odečte 40 bodů

Archiv

2. ročník – školní rok 2020/2021

Konečné výsledky k nahlédnutí zde.

Vítězové:

 • Kategorie – Největší čtenář(ka) 1. stupně: Sofie Kintzlová z 5. A
 • Kategorie – Největší čtenář(ka) 2. stupně: Leontýna Maurerová z 9. B
 • Kategorie – Čtenářská třída roku: 5. A

1. ročník – školní rok 2019/2020

Konečné výsledky k nahlédnutí zde.

Vítězové:

 • Kategorie – Největší čtenář(ka) 1. stupně: Sofie Kintzlová ze třídy 4. A
 • Kategorie – Největší čtenář(ka) 2. stupně: Leontýna Maurerová ze třídy 8. B
 • Kategorie – Čtenářská třída roku: Třída 3. A

Zajímavá čísla:

 • 202 333 – Celkový počet stran přečtených žáky během projektu.
 • 1 124 – Celkový počet knih přečtených žáky během projektu.
 • 23 388 – Tolik stran přečetli žáci vítězné třídy 3. A.
 • 204 – Tolik knih přečetli žáci vítězné třídy 3. A.

Základní škola T. G. Masaryka © 2022 | Prohlášení o přístupnosti

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.