Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

zápis do 1. třídy

(2021 – 2022)

VIDEOPRŮVODCE ŠKOLOU
(komentovaná virtuální prohlídka budovy školy a jejího okolí)

PRO PRVŇÁČKY – audio (21,09 min.)
(co se ve škole učí, pomůcky, jídelna, družina, kroužky, co by dítě před vstupem do školy mělo umět, doporučení speciálního pedagoga, organizace atd.)

Letos proběhne zápis distanční formou, tedy pouze dodáním požadované dokumentace. Naše škola připravila i motivační, nepovinnou část v podobě ONLINE ZÁPISU viz níže. 

Distanční forma (1. – 10. 4. 2021)
(bez přítomnosti dětí a jejich rodičů ve škole)
FORMÁLNÍ POVINNÁ ČÁST
Možnosti doručení dokumentace ve výše uvedeném období:

  • doporučeným dopisem
  • osobně – vhozením obálky do poštovní schránky školy
  • datovou schránkou
  • e-mailem s elektronickým podpisem)
Obsah požadované dokumentace:

Potvrzení přijetí dokumentace – zákonný zástupce bezodkladně obdrží od školy e-mail či SMS potvrzující převzetí požadovaných formulářů a zároveň získají registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení.

MOTIVAČNÍ NEPOVINNÁ ČÁST
ONLINE ZÁPIS
(po kliknutí na link výše, uveďte platný e-mail s libovolným heslem pro zaslání certifikátu a zvolte možnost
Sign In as a Student)
Tato část je víceméně pro zábavu a měla by děti naladit na vstup do školy. V žádném případě z této části nebudeme ani nemůžeme dělat závěry ve smyslu přijetí nebo nepřijetí dítěte.

Omluvení nepřítomnosti, konzultace, kontakt   

Nemůžete-li se ze zdravotních nebo jiných důvodů dostavit, oznamte svou neúčast na e-mail: halacek@zstgm-ck.cz nebo tel.: 773 781 795. I u prezenčního zápisu je možná přítomnost pouze zákonného zástupce.

Kritéria pro přijímání

Maximální počet přijímaných žáků je stanoven na 46, v případě jedné třídy na 23. Dvě třídy budou otevřeny, pokud počet přijatých žáků bude 30 a vyšší. Pořadí přijímaných žáků je stanoveno dle následujících kritérií:

  1. Žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy (viz obecně závazná vyhláška města č. 4/2016)
  2. Sourozenec zapisovaného dítěte je žákem naší školy
  3. Ostatní zájemci z jiných spádových oblastí a mimokrumlovští žáci
  4. Losování

Pokud u některého z výše uvedeného kritéria dojde k překročení kapacity stanoveného limitu žáků (pro jednu nebo dvě třídy), bude u tohoto kritéria ze všech dětí, které zde byly zařazené, provedeno losování. Losování proběhne za přítomnosti člena školské rady (zástupce Města Český Krumlov) a vedení školy.

Doplňující informace:
Podání žádosti vzhledem k času NENÍ rozhodujícím faktorem pro přijetí. Děti, kterým byl v loňském školním roce udělen odklad školní docházky, se nestávají automaticky žáky školy, tyto děti jsou povinné se znovu dostavit k zápisu a platí pro ně stejná kritéria jako pro ostatní.

V případě, že bude možná prezenční účast dětí a jejich rodičů ve škole, budou do konce tohoto školního roku zorganizovaná tradičně dvě setkání v rámci akce Zvykáme si na školu. O termínech této akce budou včas seznámeni zákonní zástupci všech přijatých dětí.

Výsledky přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 10. 5. 2021 na webových stránkách školy a zároveň v tištěné verzi na hlavních dveřích budovy pod přiděleným registračním číslem.

Formuláře ke stažení

Základní škola T. G. Masaryka © 2021 | Prohlášení o přístupnosti

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.