Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

 1. Zaměstnanci jídelny a strávníci jsou povinni dodržovat předpis dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.
 2. Žáci přicházejí do jídelny šatnou. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny odvádí žáky do šatny. Zde si žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky a převléknou se. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do školní jídelny, kde v umývárně před vstupem do jídelny provedou důkladnou očistu rukou.
 3. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dozor.
 4. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo zranění žáka.
 5. Hlavní jídlo je vydáváno po aktivaci čipu. V případě, že žák čip zapomněl nebo ztratil, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo kuchařce vydávající stravu. Vzhledem k tomu, že jde o složitější úkon, bude vyřešen až po odstravování ostatních strávníků, kteří jsou v pořadí (tzn. půjde na konec řady).
 6. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školy.
 7. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo ke zranění žáků.
 8. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, poskytne pedagogický dozor žáku první pomoc a ohlásí tuto událost vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
 9. Stravování žáků sportovních tříd je povoleno po 4. vyučovací hodině. Tato výjimka se vztahuje pouze na žáky, kteří mají tento den odpolední trénink nebo zápas bezprostředně po vyučování.
 10. Je-li strávník nemocen, lze pro něho první den odebrat stravu, pokud nebyla včas odhlášena. Vyhl. 107/2005 §4 odst. 9: „První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.
 11. Přihlášení a odhlášení stravy je nutno provést den předem do 11,30 hod internetem nebo telefonicky a emailem do 14.00 hod. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční náhrada. Odhlášení dovezené diety nejpozději den před odběrem stravy do 9.00 hod.
 12. Platbu strávníka lze provádět hotově nebo platebním převodem ze všech peněžních ústavů. Strávníci platí stravné v hotovosti poslední dny v běžném měsíci. V případě, že má strávník přeplatek, převede se finanční částka do dalšího měsíce nebo mu bude proplacena v hotovosti.
 13. Strávníci si mohou objednávat stravu internetem. Za přihlášky, odhlášky touto formou si odpovídá výhradně strávník.
 14. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga, vedoucí kuchařky a ostatního školního personálu.

15. Při ukončení stravování strávníka je povinný  jeho zákonný zástupce nahlásit dobu            ukončení vedoucí ŠJ neprodleně.

16. Zrušení inkasa strávníka je zodpovědný zákonný zástupce za to, že si zruší inkaso u            svého bankovního ústavu.

V Českém Krumlově dne 1. 9. 2016

Mgr. Josef Haláček, ředitel školy

Základní škola T. G. Masaryka © 2018

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.