Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 1. Zaměstnanci jídelny a strávníci jsou povinni dodržovat předpis dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.
 2. Žáci přicházejí do jídelny šatnou. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny odvádí žáky do šatny. Zde si žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky a převléknou se. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do školní jídelny, kde v umývárně před vstupem do jídelny provedou důkladnou očistu rukou.
 3. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dohled.
 4. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo zranění žáka.
 5. Hlavní jídlo je vydáváno po aktivaci ISIC/ ITIC/ ALIVE karty. V případě, že žák kartu zapomněl nebo ztratil, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo kuchařce vydávající stravu.
 6. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školy.
 7. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dohled dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dohled nutná opatření, aby nedošlo ke zranění žáků.
 8. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, poskytne pedagogický dohled žáku první pomoc a ohlásí tuto událost vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
 9. Je-li strávník nemocen, lze pro něho první den odebrat stravu, pokud nebyla včas odhlášena. Vyhl. 107/2005 §4 odst. 9: „První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.
 10. Přihlášení a odhlášení stravy je nutno provést  do 11,30 hod. (u oběda den předem, u svačin a kakaa dva dny předem) internetem  Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční náhrada. Odhlášení dovezené diety nejpozději den před odběrem stravy do 9.00 hod. vedoucí školní jídelny. Stravu odnesenou v jídlonosičích po příchodu domů je třeba uchovat v lednici a neprodleně do 14 hodin zkonzumovat.
 11. Platbu strávníka lze provádět hotově nebo platebním převodem ze všech peněžních ústavů. Strávníci platí stravné v hotovosti poslední dny v běžném měsíci( poslední den hotovost nepřijímám). V případě, že má strávník přeplatek, převede se finanční částka do dalšího měsíce nebo mu bude proplacena v hotovosti. Pokud strávník ukončí stravování, je nutné informovat o tom vedoucí školní jídelny písemně na email: peleskova@zstgm-ck.cz a v případě, že platí účtem, zrušit příkaz v bance. Náhrada za možné finanční ztráty strávníka není možná.
 12. Strávníci si mohou objednávat stravu internetem. Za přihlášky, odhlášky touto formou si odpovídá výhradně strávník.
 13. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dohlížejícího pedagoga, vedoucí kuchařky a ostatního školního personálu.
 14. Součástí řádu školní jídelny jsou ceny za stravné, které jsou uvedeny v příloze č.1 a příloze č. 2.

V Českém Krumlově dne 1. 11. 2017

Lucie Pelešková, vedoucí školní jídelny

 

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti